Кое от следните би отчуждало правото на собственост?